طراحی

تیم مهندسی شرکت آتی تهویه ی البرز آماده ی ارائه ی خدمات طر احی به شرح زیر می باشد :

طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی توسط مهندس پایه یک نظام مهندسی

طراحی پیشرفته ترین سیستم های تهویه مطبوع در انواع کاربری مسکونی ، اداری ، تجاری ، بیمارستانی ، اتاق عمل و ….

طراحی براساس نرم افزار های مرجع شامل :

AutoCAD

MEP

Carrier

Duct Sizer

Pipe Size

PsychroCalc

 

 

نظرات بسته شده است.